कार्यतालिकावार्षिक कार्यतालिका २०७३/७४

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६, स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली–२०६४, स्थानीय निकाय स्रोत...
थप पढ्नुहोस ...वार्षिक कार्यतालिका २०७२/७३

वार्षिक कार्यतालिका २०७२/७३Skip to toolbar