सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, को नियम ३ २०६५ बमोजिम २०८० माघ १ गते देखी २०८० चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, को नियम ३ २०६५ बमोजिम २०८० कार्तिक १ गते देखी २०८० पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० साउन १ गते देखी २०८० असोज मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्‍खनन्, विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो शंसोधन मापदण्ड (२०७९) “ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७” जिल्ला दररेट 2080-81 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० बैशाख १ देखी २०८० असार मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९ माघदेखी चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियामवली , २०६५ को नियम २ बमोजिम २०७९ कार्तिकदेखी पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशनः सूचना

स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था छनौट गरिएको सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा जिल्ला विकास समिति दोलखा स्थित ४८ गा.वि.स तथा जिरी नगरपालिकाको लागि समाजिक परिचालन कार्यविधि २०७१ मा व्यवस्था भए बमोजिम ६ वटा Cluster विभाजन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ बमोजिम चालू आ.व २०७२।७३ को लागि सुचिकृत भएका संस्थाहरुबाट रित पूर्वकको प्राविधिक प्रस्ताव (RFP) माग गरिएकोमा विभिन्न ८ वटा संस्थाहरुबाट प्रस्ताव पेश भएकोमा सबै प्रस्तावहरुको मुल्यांकन गरी सकिएकोले योग्यता क्रमको आधारमा निम्न अनुसारका संस्थाहरु छनौट गरिएको जानकारी गराइन्छ ।
छनौट भएको संस्था
१. श्री दीपज्योती समाज सुधार संघ, दोलखा
२ श्री सामुदायिक विकास मञ्च, दोलखा
३. श्री सामुदायिक वातावरण शिक्षा तथा जनचेतना ग्रामिण विकास संस्था दोलखा
४. श्री सामाजिक जनचेतना विकास संस्था दोलखा
५. श्री ग्रामिण वातावरण सुधार समाज दोलखा
६. श्री सामुदायिक विकास केन्द्र दोलखा
वैकल्पिक सूचीमा रहेको संस्था
७. श्री असल शासन समन्वय समिति, दोलखा

Skip to toolbar