सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, को नियम ३ २०६५ बमोजिम २०८० माघ १ गते देखी २०८० चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, को नियम ३ २०६५ बमोजिम २०८० कार्तिक १ गते देखी २०८० पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० साउन १ गते देखी २०८० असोज मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्‍खनन्, विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो शंसोधन मापदण्ड (२०७९) “ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७” जिल्ला दररेट 2080-81 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० बैशाख १ देखी २०८० असार मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९ माघदेखी चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियामवली , २०६५ को नियम २ बमोजिम २०७९ कार्तिकदेखी पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशनः सूचना

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समिति, दोलखा भूकम्पपीडित परिचयपत्र र अस्थाई आवास अनुदान वितरण सम्वन्धी

भूकम्पपीडित परिचयपत्र तथा अस्थायी आवास अनुदान रू. १५,०००/- वितरण गर्ने क्रममा कतिपय गाउँ विकास समितिहरु तथा नगरपालिकाहरुमा स्वीकृत कार्यादेश विपरीत परिचयपत्र र राहत लिने उद्देश्यले मात्र झुट्टा विवरण पेश गरी सगोलमा रहेको परिवारका सदस्य, बहुविवाह गरेको व्यक्तिहरु, एकल महिला एवं अन्यन्त्र घर भएका व्यक्तिका नाममा समेत छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र तथा आवास अनुदान वितरण भएको भन्ने गुनासा आएकोले यथाशिघ्र उक्त कार्य बन्द गरी यसरी वितरण भएका परिचयपत्र र अनुदान फिर्ता गर्नु गराउनुहुन सम्वन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।
अन्यथा यसरी झुट्टा विवरण दिने, सोका लागि सहयोग पुर्याउने र झुट्टा विवरणको लागि सिफारिस गर्ने व्यक्तिमाथि कानूनी कारवाही गरी निजहरुको परिचय-पत्र रद्द गर्नुका साथै लिइ सकेको राहत रकम समेत जफत गरी भविष्यमा उपलव्ध गराइने राहत, अनुदान र अन्य सुविधाबाट बन्चित समेत गराइने व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ । त्यसैले पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आआफ्नो यथार्थ विवरण टोलिलाई उपलव्ध गराई परिचयपत्र तथा राहत वितरण कार्यमा सहयोग पुरयाइदिनु हुन् समेत सम्पूर्ण दोलखाबसीहरुमा अनुरोध गरिन्छ ।

Skip to toolbar